ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐


...

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

...

นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)


...

นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๕๗)


...

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

...

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘)

...

นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)


...

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๕๘)

...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง)