รับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (อ่าน 1055 คน)หัวข้อ
Download

ร่างพระราชบัญญัติฯ

การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

การวิเคราะห์ผลกระทบ

รับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('9843','54.208.73.179','2021-01-17','08:08:16','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'