รับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (อ่าน 2912 คน)หัวข้อ
Download

ร่างพระราชบัญญัติฯ

การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

การวิเคราะห์ผลกระทบ

รับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น