นายปัญญา อุดชาชน


...

ดร.ปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เกิดวันที่   ๑๕ เมษายน ๒๔๙๙
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ