นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์


...

นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๑
ประวัติการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ประสบการณ์การทำงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ