ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙


...

นายปัญญา ถนอมรอด

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 24 กันยายน 2550)