ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙


...

นายปัญญา ถนอมรอด

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 24 กันยายน 2550)

...

นายวิรัช ลิ้มวิชัย

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(25 กันยายน 2550 ถึง 27 พฤษภาคม 2551)


...

นายอักขราทร จุฬารัตน
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ


...

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

...

นายสมชาย พงษธา
ตุลาการรัฐธรรมนูญ


...

นายธานิศ เกศวพิทักษ์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

...

นายนุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

...

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการรัฐธรรมนูญ


...

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการรัฐธรรมนูญ