สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๕ (24/05/2567)


วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๕ จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และหัวข้อการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายกล้า สมุทวณิช นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ศาลรัฐธรรมนูญ และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร