ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาชิกและการประชุมนานาชาติของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย แบบออนไลน์ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการสำนักงานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (27/08/2564)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาชิกและการประชุมนานาชาติของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการสำนักงานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร