นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์


เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๕

ประวัติการศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการรับราชการ
  • ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
  • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
  • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)