ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (18/09/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ "สถานะของผลผูกพันของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ” และหัวข้อ "สถานะของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นหัวข้อดังกล่าว ณ โรงแรมศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี