นายจิรนิติ หะวานนท์


เกิดวันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๖
 
ประวัติการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
  • ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
เหรียญพระราชทาน