นายวิรุฬห์ แสงเทียน


เกิดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๔

ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
  • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  • รองประธานศาลฎีกา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
  • ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
  • มหาวชิรมงกุฎ (๕ ธันวาคม ๒๕๔๐)