เปลี่ยนการแสดงผล
 
การบรรยายเรื่อง ประสบการณ์ในการนำระบบ e – court มาใช้ในศาลไทย
วันที่ 29 ก.ย. 2559

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการ
วินิจฉัยคดีอย่างมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายในเรื่อง ประสบการณ์ในการนำระบบ e – court
มาใช้ในศาลไทย โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง
โอกาสนี้นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และนางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด