สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (08/12/2563)


เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านคดี ด้านวิชาการและด้านบริหาร โดยครั้งนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการด้านคดี : การสรุปย่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายประทีป เฉลิมภัทรกุล ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดทำสรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบย่อสั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('12301','18.234.247.75','2021-01-20','07:53:25','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'