สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วลงมติ ดังนี้ (05/06/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๒ เรื่อง ๑. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ (30/05/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๓ เรื่อง โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ (23/05/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (15/06/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส โครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 (15/06/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ฆฉ 5766 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/06/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/06/2561)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ