ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (07/01/2563)


  1.  สิทธิทางรัฐธรรมนูญของนิติบุคคลต่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย นางสาวกนกวรรณ เหล่าโผน
  2. กฎหมายต้นแบบในการรับรองและคุ้มครองสิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดย นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.. 2560  โดย นางสาวภาวินีย์ วงศ์นาป่า