โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (27/02/2561)


   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักการให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักพื้นฐานในการร่างคำฟ้อง โดยนายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครอง และนายเกรียงศักดิ์ อุรุพงศ์พิศาล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด โอกาสนี้นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ