เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียว (07/11/2560)
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาคดีและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร