ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” (2560-10-25)   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติร่วมชี้แจงและเสนอแนะแนวทางในการจัดทำงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการอภิปรายในเรื่อง "หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกตุแก้ว วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากร โอกาสนี้พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวสรุปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลอง บีช การ์เด้นส์ จังหวัดชลบุรี