ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง การพิจารณาคดีในระบบไต่สวน (2560-10-12)                              สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง การพิจารณาคดีในระบบไต่สวน โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และจัดให้มีการอภิปรายโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา พลตรี ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เป็นผู้ดำเนินรายการในการอภิปราย เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร