โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (12/09/2560)