โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2560-09-12)      สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับระดับ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการยึดหลักนิติธรรม โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว
     สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีม ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีม ๒ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และในส่วนของการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายบุญเสริม นาคสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร ร่วมเป็นกรรมการผู้แทนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา