โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ” (12/09/2560)