โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ” (2560-09-12)   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” โดยคุณนเรศ สถิตยพงศ์ อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร