ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย (2560-09-07)               สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และจัดให้มีการอภิปราย เรื่อง "การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ” โดยศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ