ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) (2560-08-28)        ท่านนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ท่านปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ซึ่งประกอบด้วยการประชุมระดับเลขาธิการ และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมตลอดจนการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๔ ปี ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองโซโล จังหวัดชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


ประะานศาลรัฐธรรมนูญลงนามในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม (AACC)


ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ เข้าร่วมประชุมของสมาคม AACC และการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ


นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมสมาคม AACC ในระดับเลขาธิการ


ท่านปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวอภิปรายในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย" ในการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๔ ปี 
ท่านนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๔ ปี