ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) (28/08/2560)
...

ประะานศาลรัฐธรรมนูญลงนามในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม (AACC)

...

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ เข้าร่วมประชุมของสมาคม AACC และการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ

...

นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมสมาคม AACC ในระดับเลขาธิการ


...

ท่านปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวอภิปรายในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย" ในการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๔ ปี 

...

ท่านนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๔ ปี