โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (08/08/2560)