โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (2560-08-08)          สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อจัดทำแนวทางการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร