การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ” (28/06/2560)