การประชุมระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี ของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี (11/05/2560)


       ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอต่อที่ประชุม ในการประชุมระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ
๕๕ ปี ของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ภายใต้หัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี