ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญฮังการี และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (15/01/2563)


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Tamas Sulyokประธานศาลรัฐธรรมนูญฮังการี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับศาลรัฐธรรมนูญฮังการี โอกาสนี้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญฮังการี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "The Role of the Hungarian Constitutional Court to protecting theRule of Law” โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๘ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร