สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามการประเมินผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณ (ค้างเบิก) พ.ศ. ๒๕๖๑”


เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณ (ค้างเบิก) พ.ศ. ๒๕๖๑" พร้อมด้วยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ริมเขาวัลเล่ย์ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี