รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเรียงความจากโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕ ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (29/11/2561)


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเรียงความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๓๗ ฉบับ ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการคัดเลือกเรียงความในหัวข้อ "ประสบการณ์ที่ได้รับและความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕” ดังนี้


๑. รางวัลชนะเลิศ นางสาวชญาณี มณีอินทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวอภิชญา อันปัญญา โรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวพรรณณี ปะสิ่งชอบ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร”
๔. รางวัลชมเชย นางสาวภณิดา ไชยคราม โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร”

ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเรียงความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียงความดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครหัวข้อ
Download

เรียงความหัวข้อ ประสบการณ์ที่ได้รับและความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕