สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรม Dinner Talk (2561-11-06)เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรม Dinner Talk โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว และร่วมรับฟังการอภิปราย เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทยและเยอรมัน” โดย Prof.Dr.Rupert Scholz ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ต่อมาในเวลา ๑๘.๐๐ น. วันเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Dinner Talkและร่วมรับฟังการปาฐกถาในหัวข้อ "ภารกิจและพันธกิจตามรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : การตัดสินคดี การบริหารและการจัดทำงบประมาณ” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร