logo-office

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release) ปี๒๕๕๕

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]
file icon สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องที่ ประธานวุฒิสภาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณี นายคำนูญ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภากับคณะรวม 69 คน ส่งความเห็นว่า พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 184 วรรคสอง หรือไม่ (02/02/2555)Tooltip 02/18/2012 ฮิต: 3667
file icon สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแถลงข่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องกล่าวโทษกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มผู้ผลักดันทางการเมืองที่ได้ดำเนินการโจมตี ผลักดัน ข่มขู่ คุกคาม การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีมิให้เป็นเยี่ยง อย่างอันเป็นภัยร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (30/07/2555)Tooltip 07/30/2012 ฮิต: 4765
file icon ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง 5 คำร้อง เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลทำให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศไทยโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (01/06/2555)Tooltip 06/01/2012 ฮิต: 11465
file icon ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2555 และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่ (22/02/2555)Tooltip 02/22/2012 ฮิต: 3755
1 2 3 4 >
หน้า 1 จาก 4

จำนวนผู้เยี่ยมชม(ตั้งแต่ 19 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน)97124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ศาลรัฐธรรมนูญ : Copy Right 2009 Constitutional Court