logo-office

Advertisement! Are you looking for new redtube porn and xnxx porn? redtube redtube xnxx xnxx xnxx xnxx xnxx porno adler redtube are in these sites
Oyunlar Oyunlar araba oyunlarI
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release) ปี๒๕๕๕

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]
file icon สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องที่ ประธานวุฒิสภาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณี นายคำนูญ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภากับคณะรวม 69 คน ส่งความเห็นว่า พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 184 วรรคสอง หรือไม่ (02/02/2555)Tooltip 02/18/2012 ฮิต: 3683
file icon สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแถลงข่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องกล่าวโทษกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มผู้ผลักดันทางการเมืองที่ได้ดำเนินการโจมตี ผลักดัน ข่มขู่ คุกคาม การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีมิให้เป็นเยี่ยง อย่างอันเป็นภัยร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (30/07/2555)Tooltip 07/30/2012 ฮิต: 4792
file icon ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง 5 คำร้อง เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลทำให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศไทยโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (01/06/2555)Tooltip 06/01/2012 ฮิต: 11504
file icon ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2555 และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่ (22/02/2555)Tooltip 02/22/2012 ฮิต: 3773
1 2 3 4 >
หน้า 1 จาก 4

จำนวนผู้เยี่ยมชม(ตั้งแต่ 19 มกราคม 2553 ถึง ปัจจุบัน)97124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ศาลรัฐธรรมนูญ : Copy Right 2009 Constitutional Court