ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
321. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
322. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
323. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
324. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
325. จ้างทำฐานบัวพระสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561
326. จ้างแปลพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561
327. จ้างทำโต๊ะสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2561
328. จ้างบำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 08-08-2561
329. จ้างบำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 08-08-2561
330. จ้างบำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 08-08-2561