ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
311. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เครื่องทำลายเอกสาร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
312. จ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
313. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
314. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
315. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
316. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
317. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
318. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
319. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
320. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561