>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
181. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
182. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
183. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
184. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
185. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
186. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
187. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
188. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
189. จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2562
190. เช่าอุปกรณ์ในการจัดห้องประชุม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2562