ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
91. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
92. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
93. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
94. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
95. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
96. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
97. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
98. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
99. จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2562
100. เช่าอุปกรณ์ในการจัดห้องประชุม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2562